התקנים לחדר נקי

לאחר שיש בידנו את מיקום ושטח החדר הנקי נגדיר את רמת הנקיון הנדרשת, הלחות והטמפרטורה , כמו כן נגדיר את דרישות התאורה.

התקנים הדרושים ( קריטריונים) בודקים שממוצע ריכוז החלקיקים  בכל נקודה בחדר לא תעלה על המותר.

 

 

רמת הנקיון נקבעת לפי המוצר, כאשר התקנים המובילים לפיהם יוקם החדר , וגם על פי תקנים אלה תוכל האסקיטק לתכנן את הפרוייקט הם:

התקנים לחדר נקי ISO  תקנים לבדיקות:

• ISO 14644-1: Classification of air cleanliness
• ISO 14644-2: Specifications for testing and monitoring to prove
continued compliance with ISO 14644-1
• ISO 14644-3: Test Methods
• ISO 14644-4: Design, Construction, and Start-up
• ISO 14644-5: Operations
• ISO 14644-6: Vocabulary
• ISO 14644-7: Separative devices (clean air hoods, glove boxes,
isolators and minienvironments
• ISO 14644-8: Classification of airborne molecular contamination
• ISO 14644-9: Classification of surface particle cleanliness

• ISO 14644-1: Classification of air cleanliness
• ISO 14644-2: Specifications for testing and monitoring to prove
continued compliance with ISO 14644-1
• ISO 14644-3: Test Methods
• ISO 14644-4: Design, Construction, and Start-up
• ISO 14644-5: Operations
• ISO 14644-6: Vocabulary
• ISO 14644-7: Separative devices (clean air hoods, glove boxes,
isolators and minienvironments
• ISO 14644-8: Classification of airborne molecular contamination
• ISO 14644-9: Classification of surface particle cleanliness